Có 1 kết quả:

bất đoạn

1/1

bất đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

không dừng, không dứt