Có 1 kết quả:

bất quả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không thành, không thực hiện được. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Cố sử phong mang tỏa súc, quyết đồ bất quả” 故使鋒芒挫縮, 厥圖不果 (Đệ nhị thập nhị hồi) Cho nên làm cho nhuệ khí (của quân làm phản) phải cùn nhụt và mưu đồ của nó không thành.
2. Không quả quyết.
3. Quả nhiên. § “Bất” 不 ở đây dùng làm ngữ trợ từ. ◇Vũ vương phạt Trụ bình thoại 武王伐紂平話: “Sát thê khí tử hại trung lương, Bất quả hoàng thiên giáng họa ương” 殺妻棄子害忠良, 不果皇天降禍殃 (Quyển trung) Giết vợ bỏ con sát hại trung thần, Quả nhiên trời cao gieo xuống tai họa.

Một số bài thơ có sử dụng