Có 1 kết quả:

bất mao

1/1

bất mao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cằn cỗi

Từ điển trích dẫn

1. Chưa trồng trọt thêm.
2. Cây cỏ không mọc, chỉ đất hoang lương, nơi hoang tích.
3. Chỉ đầu hói (hài hước).
4. Không thuần màu lông.

Một số bài thơ có sử dụng