Có 1 kết quả:

bất trắc

1/1

bất trắc

giản thể

Từ điển phổ thông

bất trắc, tai nạn