Có 1 kết quả:

bất tể

1/1

bất tể

giản thể

Từ điển phổ thông

không tốt, vô dụng