Có 1 kết quả:

bất trắc

1/1

bất trắc

phồn thể

Từ điển phổ thông

bất trắc, tai nạn

Từ điển trích dẫn

1. Không lường trước được, không ngờ được

Một số bài thơ có sử dụng