Có 1 kết quả:

bất đặc

1/1

bất đặc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không chỉ

Một số bài thơ có sử dụng