Có 2 kết quả:

bất đángbất đương

1/2

Từ điển trích dẫn

1. “Bất đáng” 不當: Không thích hợp, không thỏa đáng.
2. “Bất đương” 不當: (1) Không hợp thời cơ. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tằng hư hi dư uất ấp hề, Ai trẫm thì chi bất đương” 曾歔欷余鬱邑兮, 哀朕時之不當 (Li tao 離騷) Từng thở than ta u uất hề, Thương cho ta không hợp thời cơ. (2) Không kể tới, bất toán. (3) Đều sai. (4) Không nên. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Hoạn quan chi họa, cổ kim giai hữu; đãn thế chủ bất đương giả chi quyền sủng, sử chí ư thử” 宦官之禍, 古今皆有; 但世主不當假之權寵, 使至於此 (Đệ tam hồi) Cái vạ hoạn quan, đời nào cũng có; nên vua chúa các đời không nên trao quyền bính và tin dùng chúng, khiến cho (chúng hoành hành) đến nỗi như vậy.

Một số bài thơ có sử dụng

bất đương

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. “Bất đáng” 不當: Không thích hợp, không thỏa đáng.
2. “Bất đương” 不當: (1) Không hợp thời cơ. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tằng hư hi dư uất ấp hề, Ai trẫm thì chi bất đương” 曾歔欷余鬱邑兮, 哀朕時之不當 (Li tao 離騷) Từng thở than ta u uất hề, Thương cho ta không hợp thời cơ. (2) Không kể tới, bất toán. (3) Đều sai. (4) Không nên. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Hoạn quan chi họa, cổ kim giai hữu; đãn thế chủ bất đương giả chi quyền sủng, sử chí ư thử” 宦官之禍, 古今皆有; 但世主不當假之權寵, 使至於此 (Đệ tam hồi) Cái vạ hoạn quan, đời nào cũng có; nên vua chúa các đời không nên trao quyền bính và tin dùng chúng, khiến cho (chúng hoành hành) đến nỗi như vậy.

Một số bài thơ có sử dụng