Có 1 kết quả:

bất tương đắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không hợp nhau, trái ngược nhau.
2. Không gặp gỡ nhau.