Có 1 kết quả:

bất tương năng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không hòa thuận với nhau. § Cũng nói là “bất tương dong” 不相容.