Có 1 kết quả:

bất tỉnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mê man không biết gì. Cũng nói là “bất tỉnh nhân sự”不省人事 ngất đi, không còn biết việc gì xảy ra.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mê man không biết gì. Cũng nói là Bất tỉnh nhân sự ( ngất đi, không còn biết việc gì xảy ra ).

Một số bài thơ có sử dụng