Có 1 kết quả:

bất tỉnh nhân sự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mê man không biết gì.