Có 1 kết quả:

bất mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không hoà thuận với nhau.