Có 1 kết quả:

bất tri

1/1

bất tri

phồn & giản thể