Có 1 kết quả:

bất tri tử hoạt

1/1

bất tri tử hoạt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khinh suất, thiếu thận trọng, không để ý tới, coi thường