Có 1 kết quả:

bất lộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự chết. Cũng như Thất lộc.