Có 1 kết quả:

bất ổn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không yên ổn, không vững vàng.
2. Không thể tin cậy.
3. Không yên định, lộn xộn, động loạn. ◎Như: “chánh cục bất ổn” 政局不穩 tình hình chính trị lộn xộn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không yên, không vững vàng, không xong.

Một số bài thơ có sử dụng