Có 1 kết quả:

bất đoan

1/1

bất đoan

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không đoan chính, đáng hổ thẹn

Một số bài thơ có sử dụng