Có 1 kết quả:

bất đẳng

1/1

bất đẳng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không bằng nhau, khác biệt