Có 1 kết quả:

bất chức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không làm tròn phận sự, không xứng chức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không làm tròn phận sự.