Có 1 kết quả:

bất hĩnh nhi tẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không chân mà chạy. Chỉ lời đồn được lan truyền mau chóng.