Có 1 kết quả:

bất thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không làm tròn bổn phận bề tôi.

Một số bài thơ có sử dụng