Có 1 kết quả:

bất trang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý nói không kính trọng, vô lễ. Thường dùng làm lời nói khiêm nhường trong thư từ.