Có 1 kết quả:

bất điêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ve sầu thật lớn.