Có 1 kết quả:

bất sam bất lí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng áo chẳng giầy, ý nói quần áo không ngay ngắn chỉnh tề, mà còn lôi thôi xốc xếch.