Có 1 kết quả:

bất kiến quan tài bất lạc lệ

1/1

Từ điển phổ thông

chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ