Có 1 kết quả:

bất kiến kinh truyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không thấy trong sách vở. Chỉ sự việc không rõ nguyên do.