Có 1 kết quả:

bất giác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Li bì không tỉnh. ◇Bách dụ kinh 百喻經: “Hữu nhất nhũ mẫu, bão nhi thiệp lộ, hành đạo bì cực, thụy miên bất giác” 有一乳母, 抱兒涉路, 行道疲極, 睡眠不覺 (Tiểu nhi đắc hoan hỉ hoàn dụ 小兒得歡喜丸喻) Có một bà vú nuôi, bồng đứa con lặn lội trên đường, đi đường mệt mỏi hết sức, ngủ li bì không tỉnh.
2. Không hiểu ra, không tỉnh ngộ. ◇Trần Lâm 陳琳: “Nê trệ cẩu thả, một nhi bất giác” 泥滯苟且, 沒而不覺 (Hịch Ngô tướng giáo bộ khúc văn 檄吳將校部曲文) Câu nệ cẩu thả, không hề tỉnh ngộ gì cả.
3. Không nhận ra, không cảm thấy. ◇Lưu Cơ 劉基: “Đãn tích cảnh vật giai, Bất giác đạo lộ trường” 但惜景物佳, 不覺道路長 (Vãn chí thảo bình dịch 晚至草平驛) Vì yêu cảnh vật đẹp, Không cảm thấy đường dài.
4. Không biết, chẳng hay, không ngờ đến. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Bất giác nhẫm nhiễm quang âm, tảo quá bán niên chi thượng” 不覺荏苒光陰, 早過半年之上 (Đệ nhị hồi) Chẳng hay thấm thoát tháng ngày, đã quá nửa năm.
5. Không ngăn được, không nhịn được. § Cũng như “bất câm” 不禁. ◇Lí Lăng 李陵: “Thần tọa thính chi, bất giác lệ hạ” 晨坐聽之, 不覺淚下 (Đáp Tô Vũ thư 答蘇武書) Sáng ngồi nghe, không khỏi rớt nước mắt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự nhiên, không hiểu tại sao.

Một số bài thơ có sử dụng