Có 1 kết quả:

bất luận

1/1

bất luận

giản thể

Từ điển phổ thông

bất luận, không cần biết