Có 1 kết quả:

bất tường

1/1

bất tường

giản thể

Từ điển phổ thông

không rõ ràng