Có 1 kết quả:

bất lại

1/1

bất lại

giản thể

Từ điển phổ thông

không tồi