Có 1 kết quả:

bất thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không gặp thời. ◇Thi Kinh 詩經: “Ngã sanh bất thần, Phùng thiên đản nộ” 我生不辰, 逢天僤怒 (Đại nhã 大雅, Tang nhu 桑柔) Ta sinh ra không gặp thời, Gặp lúc nổi cơn thịnh nộ.