Có 1 kết quả:

bất đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trái lẽ, phản đạo đức.
2. Không nói, không bàn. ◇Liệt nữ truyện 列女傳: “Trạch từ nhi thuyết, bất đạo ác ngữ” 擇辭而說, 不道惡語 (Tào Thế Thúc thê 曹世叔妻) Lựa lời mà nói, không nói lời xấu ác.
3. Không đoái, không màng, bất cố. ◇Lí Bạch 李白: “Tương nghênh bất đạo viễn, Trực chí Trường Phong Sa” 相迎不道遠, 直至 長風沙 (Trường Can hành 長干行) Đón nhau chẳng quản đường xa, Thẳng đến Trường Phong Sa.
4. Không ngờ. ◇Tỉnh thế hằng ngôn 醒世恆言: “Bất đạo khước cảm liễu ta phong hàn lương, toại thành nhất bệnh” 不道卻感了些風寒涼, 遂成一病 (Tiết lục sự ngư phục chứng tiên 薛錄事魚服證仙) Không ngờ lại bị trúng gió cảm lạnh, thành ra bị bệnh.
5. Không chịu nổi, bất nại, bất kham.
6. Không biết, không hay. ◇Lí Bạch 李白: “Tuy cư Yên Chi san, Bất đạo sóc tuyết hàn” 雖居燕支山, 不道朔雪寒 (U châu hồ mã khách ca 幽州胡馬客歌) Dù ở núi Yên Chi, Không biết tuyết phương bắc lạnh.

Một số bài thơ có sử dụng