Có 1 kết quả:

bất tốn

1/1

bất tốn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

không từ tốn, xấc láo