Có 1 kết quả:

bất thác

1/1

bất thác

giản thể

Từ điển phổ thông

không sai, đúng, tốt