Có 1 kết quả:

bất vấn

1/1

bất vấn

giản thể

Từ điển phổ thông

mặc dù, dù cho, bất kể