Có 1 kết quả:

thế thường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thói thường ở đời.

Một số bài thơ có sử dụng