Có 1 kết quả:

thế giới

1/1

thế giới

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thế giới

Từ điển trích dẫn

1. Cõi đời, nhân gian. ◇Tây du bổ 西游補: “Yêu ma tảo tận, thế giới thanh không” 妖魔掃盡, 世界清空 (Đệ thập lục hồi) Yêu ma quét hết, cõi đời sạch không.
2. Vũ trụ. § Phật giáo dụng ngữ: “Thế” 世 chỉ thời gian, “giới” 界 chỉ không gian.
3. Thiên hạ, giang sơn. ◇Minh thành hóa thuyết xướng từ thoại tùng san 明成化說唱詞話叢刊: “Ngã bất cộng nhĩ tranh đoạt thế giới” 我不共你爭奪世界 (Hoa quan tác hạ tây xuyên truyện 花關索下西川傳) Ta chẳng cùng ngươi tranh đoạt thiên hạ.
4. Các nước trên địa cầu. ◎Như: “thế giới đại chiến” 世界大戰.
5. Cục diện.
6. Chỉ thói đời, thế đạo, phong khí xã hội. ◇Chu Tử ngữ loại 朱子語類: “Thế giới bất hảo, đô sanh đắc giá bàn nhân xuất lai, khả thán!” 世界不好, 都生得這般人出來, 可歎 (Quyển 130) Thế đạo không tốt, đều phát sinh hạng người như thế, than ôi.
7. Chỉ mọi người, chúng nhân.
8. Chỉ lãnh vực hay phạm vi hoạt động nào đó của con người. ◎Như: “khoa học thế giới” 科學世界.

Một số bài thơ có sử dụng