Có 1 kết quả:

thế giới mậu dịch tổ chức

1/1

Từ điển trích dẫn

1. The World Trade Organization.