Có 1 kết quả:

thế hệ

1/1

thế hệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thế hệ

Một số bài thơ có sử dụng