Có 1 kết quả:

thế gian

1/1

thế gian

giản thể

Từ điển phổ thông

thế gian