Có 1 kết quả:

khâu tẩu

1/1

khâu tẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chị dâu