Có 1 kết quả:

bính xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà bậc thứ ba, so với chính thất, trong cung đời Đông Hán 東漢.
2. Phiếm chỉ phòng riêng bên cạnh chính thất, hoặc phòng xá giản lậu.
3. Phòng để người chết trong mộ địa.