Có 1 kết quả:

đâu điệu

1/1

đâu điệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ném, quăng