Có 1 kết quả:

đâu khí

1/1

đâu khí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

từ bỏ, bỏ đi