Có 1 kết quả:

đâu kiểm

1/1

đâu kiểm

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm nhục, lăng nhục