Có 1 kết quả:

nghiêm chỉnh

1/1

nghiêm chỉnh

giản thể

Từ điển phổ thông

đều, ngay ngắn