Có 1 kết quả:

nghiêm trọng

1/1

nghiêm trọng

giản thể

Từ điển phổ thông

nghiêm trọng, quan trọng, hệ trọng