Có 1 kết quả:

tịnh thả

1/1

tịnh thả

phồn thể

Từ điển phổ thông

và, vả lại, mà còn