Có 1 kết quả:

tịnh nhập

1/1

tịnh nhập

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhập vào, kết hợp với

Một số bài thơ có sử dụng